PARSIMONIA CENTRUM DORADZTWA DLA SAMORZADÓW ELŻBIETA WINIECKA

PARSIMONIA CENTRUM DORADZTWA DLA SAMORZADÓW ELŻBIETA WINIECKA

PARSIMONIA CENTRUM DORADZTWA DLA SAMORZADÓW ELŻBIETA WINIECKA

BANER

 • Zarówno misja firmy Parsimonia, jak i priorytetowe cele oraz hasło przewodnie realizowane przez firmę w trakcie jej działalności sprawia, że zajmuje ona szczególne miejsce na rynku usług ,konsultingowych.
 • Parsimonia oferuje klientom szeroki zakres usług doradczych wraz z wszechstronną pomocą i profesjonalną opieką w trakcie ich realizacji.
 • Firma realizuje innowacyjne podejście do usług doradczych wyposażając władze gmin w metody operacyjne przydatne do realizacji indywidualnych celów strategicznych. Konsultanci firmy Parsimonia nie tylko zaspakajają potrzeby klientów, ale również potrafią je zdefiniować. Firma oferuje usługi jedyne w swoim rodzaju na rynku firm konsultingowych. Są one świadczone przez konsultantów łączącym wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zawodowym w biznesie ( firmy konsultingowo-doradcze), sektorze finansów i bankowości oraz socjologii. Rozumiejąc specyfikę samorządu są oni w stanie zdefiniować problemy władz gmin i zaadoptować nowoczesne metody zarządzania dochodami i finansami do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Ich przygotowahie merytoryczne oraz zaangażowanie w realizację misji i celu działalności firmy gwarantuje gminom zainteresowanym ofertą firmy Parsimonia wysoką jakość świadczonych usług. Doświadczenia w ostatnim z wymienionych wyżej obszarów uwieńczone zostały nadaniem samorządowi korzystnej oceny ratingowej.

Firma Parsimonia oferuje władzom gmin zainteresowanych przyspieszeniem dynamiki wykorzystania środków unijnych szeroki wachlarz produktów niekonwencjonalnych:

 • pakiet typu „magic box” : na życzenie klienta określa potencjał inwestycyjny gminy, podpowiada metody wygospodarowania nadwyżki operacyjnej (procedura szacowania dochodów i wydatków operacyjnych,), doradza jakie inwestycje klient może i powinien realizować, aby uzyskać dofinansowanie i optymalnie zaspokoić potrzeby gminy z uwzględnieniem jej otoczenia zewnętrznego.
 • Jesteśmy jedyną w kraju firmą, która realizuje kompleksowy Program Rozwoju Inwestycji Komunalnych PRIC. Jest to kompleksowy i efektywny program planowania, dostosowania do potrzeb i możliwości oraz finansowania inwestycji komunalnych. Specjalność firmy – Pakiet usług komplementarnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują:
 • Szkolenia i pomoc w zakresie stosowania nowoczesnych metod planowania i zarządzania finansami, dochodami i wydatkami gminy warunkujące efektywne planowanie i realizację inwestycji wieloletnich (budżet operacyjny i zadaniowy),
 • Pakiet konsultacji społecznych – Oceniamy polityczne i społeczne skutki realizacji programów i projektów angażujących środki publiczne, doradzamy jak przeprowadzać negocjacje i identyfikować grupy społeczne, które mają interes faktyczny w realizacji projektu inwestycyjnego, neutralizować ewentualne protesty oraz maksymalizować poparcie społeczne dla inwestycyjnych decyzji zarządu gminy,
 • Pomoc w zmianie stylu sprawowania władzy z administrowania na zarządzanie menedżerskie,
 • Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ratingu, emisji obligacji komunalnych, montażu finansowym inwestycji
 • Oraz wiele innych produktów, zaprezentowanych na stronie internetowej firmy. Na życzenie klienta firma oferuje usługi doradcze istniejących zakresie:
 • dostosowania istniejących planów inwestycyjnych i strategii rozwoju do realnych potrzeb inwestycyjnych gminy, programów operacyjnych regionalnych i krajowych oraz potencjału dochodowego i inwestycyjnego gminy.
 • przygotowania wieloletnich planów inwestycyjnych oraz ich finansowania (WPI i WPF), pomocy w zakresie montażu finansowego inwestycji, w tym: przy planowaniu emisji obligacji,, określeniu limitów zadłużenia oraz ewentualnym powoływaniu spółek kapitałowych do realizacji poszczególnych inwestycji, zawieraniu porozumień w sprawie łączenia projektów w celu uzyskania lepszych warunków finansowania. Nasi konsultanci doradzą również jak przygotowywać wieloletnią ofertę dla inwestorów prywatnych, oraz wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne do realizacji projektów inwestycyjnych.
 • oceny czy gmina ma zdolność absorpcyjną lub/i oceny szans inwestycji planowanych przez gminę na otrzymania dofinansowania z jakichkolwiek funduszy
 • Na życzenie przygotujemy Twój samorząd do myślenia o budżecie w kategoriach strategicznych przedsięwzięć stwarzających warunki dla rozwoju gminy