Regulamin

Regulamin

SIDconect_color

I. Definicje:

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe.

2. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie  posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.

3. Usługodawca – SIDconect z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Limanowskiego 7, numer NIP: 7772994145, REGON: 302401395

4. Strony umowy – w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno.

5. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis PFBIP.

6.Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu PFBIP.

7. PFBIP – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.pfbip.pl

 

II. Rejestracja i publikacja w serwisie:

1. Rejestracja w PFBIP odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez wystawienie faktury VAT lub przesłanie faktury proforma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

4. Zleceniodawca zobowiązuję się  do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 5 dni od daty wystawienia faktury proforma.

5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.

6. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w PFBIP informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

7. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

8.Telefoniczne potwierdzenie zamówienia Wpisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu www.pfbip.pl na cały okres trwania umowy pomiędzy stronami.

 

III. Opłaty, okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca skontaktuje się z  Zleceniodawcą w celu potwierdzenia  kontynuacji, zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli Zleceniodawca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres

3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

 

IV. Prawa  i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczony przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu PFBIP, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających  poza jego kontrolą, w szczególności, wybuchu wojny, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do PFBIP w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4. W przypadku niedostępności serwisu PFBIP przekraczającej 48 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych, oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji PFBIP nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości PFBIP i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

 

V Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia

2. Zleceniodawca  traci prawo reklamacji z tytułu nie wyemitowania  lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia zlecenia lub opóźnienia się z zapłatą za zlecenie.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2013

2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.

3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

4. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

6. Wszelkie zawiadomienia,w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do PFBIP na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów , w jakich zostały przekazane.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych Ogólne Warunki Handlowe rozstrzygane  będą poprzez sąd miejscowy właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204), Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068) oraz – w pozostałym zakresie – przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest SIDCONECT ul. Limanowskiego 7 60-743 Poznań e-mail: biuro@pfbip.pl .

Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia ew. roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SIDCONECT, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SIDCONECT na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • Dodania ich do bazy danych pfbip.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*
  • Udostępniania danych o firmie partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym. Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail.

Okres przez który dane będą przetwarzane

  • Dane przetwarzane w bazie pfbip.pl– do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu
  • Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych

Dane publikowane na stronie pfbip.pl są powszechnie dostępne. Dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym, którzy wykupują licencje na korzystanie z baz danych SIDCONECT Ponad to dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzeni

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.
Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies
W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:
- świadczenia usług;
- dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
- prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.
Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.
Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies
Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.
Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Pozostałe przeglądarki: sekcja “pomoc” danej przeglądarki. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.
Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie .
W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.